...

نمی دانم چرا وقتی حس تنهايی سراغم مياد اين شعر هم يک جورايی به کمکش مياد ..

ای وای بـر اسـيری کـز يـاد رفـتـه باشـد

                                      در دام مــانـده باشـد صيـاد رفـتـه بـاشـد

آه از دمـی که تنـها بـا داغ او چـو لالـه

                                    در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

امشب صدای تيشه از بيستون نيامد

                                    شايد به خواب شيـريـن فرهاد رفته باشـد

خونش به تيغ حسرت يارب حلال بادا

                                    صـيـدی کـه از کـمنـدت ،آزاد رفتـه باشــد

از آه دردنـاکــی سازم خبـر دلــت را

                                    وقتـی که کوه صـبـرم ، بر باد رفتـه باشـد

زخم است براسيری کزگرد دام زلفت

                                    بـا صـد امـيـدواری نـاشـاد رفـتـه  بـاشـد

شادم که از رقيبان دامنکشان گذشتی

                                   گر مشت خاک ما هم بر باد رفتـه باشـد

پر شوراز حزين است امروز کوه و صحرا

                                 مجنون گذشته باشد ،فرهـاد رفتـه باشـد

/ 1 نظر / 6 بازدید
شبگرد

قابل توجه تمام دوستان . چه زن وچه مرد و با هر دیدگاهی. دیدن این چرتلاگ خالی از لطف نیست: Dadkhah.persianblog.ir